First Name: Aleksander Alexander Sanyika Shanika Sandor