Last Name: Abraham Abramajtis Avraham Abrahamaitis